LIST OF PRINTS

 

Mogens Kischinovsky

Thorvaldsensvej 14, DK-1871 Frederiksberg C, Denmark
+45--40.41.67.68 -  kischi@kischi.net - www.kischi.net

 

mogens-kischinovsky-mini-1.jpg (25840 bytes)

  

   

    PORTRAET 1
    Stone engraving, 2007

   

mogens-kischinovsky-mini-2.jpg (29837 bytes)

   

 

    PORTRAET 2
    Stone engraving, 20

   

   
Back to: List of artists      Back to: List of countries