LIST OF PRINTS

 

TINE MEYER

Slotshusvej 11, DK-4690 Haslev, Denmark
+45-56.32.65.25 - meyer@postkasse.net - www.tinemeyer.dk

 

tine-meyer-mini-1.jpg (17693 bytes)

  

   

    No Title
    Monotypi, 2007

 

tine-meyer-mini-2.jpg (18411 bytes)

  

  

    No Title
    Monotypi, 2007

   

tine-meyer-mini-3.jpg (17376 bytes)

  

  

    No Title
    Monotypi, 2007

   

   
Back to: List of artists